2 1 6 zo leer je kinderen lezen 1600x640

Zo leer je kinderen lezen en spellen

Wilt u uw eigen methode voor technisch lezen en spellen effectiever gebruiken? Dit kan met de preventieve instructiemethodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. Dure oplossingen in de vorm van allerlei hulp buiten de klas of buiten de school zijn dan niet nodig.

Effectieve methodiek

José Schraven ontwikkelde ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ om uitval bij lezen en spellen te voorkomen. De methodiek richt zich op de kernonderdelen die nodig zijn om goed te leren lezen en spellen. Zo leer je kinderen lezen en spellen gaat uit van een aantal vaste onderdelen in de instructieles voor technisch lezen en spellen. De instructie wordt groepsgewijs gegeven. De methodiek voorkomt onnodige uitval en wordt al op veel scholen toegepast. U kunt bij iedere methode voor technisch lezen (tot en met AVI 9) en spellen (tot en met groep 8) de werkwijze toepassen.

Veel aandacht voor spelling

Inhoudelijk kiest 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' voor de klanksynthesebenadering met veel aandacht voor spelling (dictee). De kinderen leren met de methodiek meteen de aangeleerde letters te schrijven. In de niet-klankzuivere periode bieden we, waar mogelijk, regels aan en laten kinderen deze verwoorden.

Kernwoorden

De belangrijkste kernwoorden bij 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' zijn:

  • stapsgewijze, duidelijke instructie vooraf om fouten en faalervaringen te voorkomen
  • ordening van het materiaal (letters en woorden)
  • groepsgewijze instructie
  • herhaling
  • differentiatiemogelijkheden per kernonderdeel
  • multi-sensoriële aanpak: horen, zien en bewegen

De cursusmap toont moderne pictogrammen en een heldere uitleg van de methodiek. De map heeft een cd-rom zodat bijlagen zoals categoriekaarten en pictogrammen op het digibord kunnen worden geprojecteerd. Tevens zijn er praktijkboeken ontwikkeld waarin instructie, dictees en verwerkingssuggesties staan beschreven zodat de methodiek nog gebruiksvriendelijker is geworden.

Directe instructiemodel

Door het aanbieden volgens het directe instructiemodel, het ordenen, indelen en het inslijpen van de categorieën door middel van een dagelijks kort oefendictee waarin alle tot dan toe geleerde categorieën zoveel mogelijk terugkomen, behalen de kinderen betere spellingresultaten en krijgen ze weer plezier in spellen. Dit komt ook naar voren in het onderzoek dat gedaan is naar de methodiek door Prof. dr. Anna Bosman aan de universiteit van Nijmegen. ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ past binnen opbrengstgericht onderwijs en wordt op de scholen die ermee werken gekoppeld aan groepsplannen en maakt het spellingonderwijs voor leerkrachten én leerlingen weer leuk!

IJsselgroep stemt samen met u de methodiek af passend bij de uitgangspunten en werkwijze binnen uw school.

Dienstverlening

Workshop

In de workshop die ongeveer anderhalf uur duurt, maakt uw school of samenwerkingsverband kennis met de werkwijze en uitgangspunten van de methodiek, en de mogelijkheden die het biedt om aansluitend op de werkwijze en visie van de school in te zetten in de praktijk. De workshop is praktisch van aard en maakt door middel van gezamenlijke oefeningen inzichtelijk hoe er gewerkt wordt.

Studiedag

Tijdens de studiedag wordt de methodiek in drie delen gepresenteerd.

  1. Het eerste deel bevat het klankzuivere deel. Hier gaat het vooral om de werkwijze en mogelijkheden die in het eerste deel van groep 3 (klankzuivere periode) aan de orde komen. Hier komt ook de aansluiting met groep 2 aan bod.
  2. Het tweede deel bevat het niet klankzuivere deel groep 3. Hier gaat het vooral om de werkwijze en mogelijkheden die in het tweede deel van groep 3 (klankzuivere periode) aan de orde komen.
  3. In het derde deel gaan we in doorgaande lijn door naar de werkwijze en voortgang na groep 3, dus de groepen 4 t/m 8. Hierbij is de basis die in groep 3 gelegd is van groot belang voor de doorgaande lijn.

Aan het eind van de studiedag heeft uw team een duidelijk beeld van de methodiek en kan er basis hiervan een keuze worden gemaakt voor een invoeringstraject met (elementen uit) de methodiek passend bij de visie en uitgangspunten van de school en de gehanteerde spellingmethode.

Implementatietraject op maat

Naast de studiedag waarin de hele lijn van de methodiek gestalte krijgt, is het mogelijk een implementatietraject of cursus op maat in te kopen. Hier wordt samen met de begeleider en de school gekeken wat wenselijk is.

Groepsbezoeken

Na de studiedag of tijdens het implementatietraject worden groepsbezoeken gepland. De bezoeken worden gedaan door een medewerker die zelf met de methodiek werkt en dus veel praktische ervaring heeft. Tijdens de groepsbezoeken ligt het accent op leerkrachtvaardigheden en krijgen de leerkrachten gerichte feedback om de methodiek zo effectief mogelijk in te zetten. De ib’er kan hierbij aansluiten.