krachtige didactiek 1600x640

Instructiekwaliteit verbeteren met EDI

Inleiding

Maak nu een effectieve professionaliseringsslag als het gaat om krachtige didactiek. Durf te kiezen voor de juiste didactische instrumenten om samen met leerlingen de doelen te realiseren. Koppel krachtige didactiek aan leiderschap en eigenaarschap. In vier dagdelen maakt u grote sprongen op didactisch gebied. U geeft zelf antwoord op de vraag: hoe kan ik mijn onderwijs steeds weer verbeteren?

Doelgroep

Voor leerkrachten die:

 • zich realiseren dat zij het verschil kunnen maken voor kinderen
 • meer zicht en vat willen krijgen op wat echt werkt in het onderwijs
 •  die willen weten dat ze de goede dingen doen waardoor kinderen door hun onderwijs ook betrokken en geïnspireerd tot leren komen
 •  die zichzelf steeds weer de vraag willen stellen: ben ik op de goede weg.

Aantal bijeenkomsten

 • Drie dagdelen met direct praktische toepassingen voor de praktijk.

Doelen

Aan het eind van dit traject:

 • weet je dat jij de professional bent die haar/ zijn eigen keuzes maakt om de doelen van het onderwijs voor alle kinderen te kunnen halen
 • weet je dat communicatie en feedback de snelweg is voor een goede didactiek
 • weet je dat k(p)rachtige didactisch en organisatorisch vakmanschap de basis is van jouw professionele handelen
 • heb je zicht op wat echt werkt in het onderwijs
 • wil je, doordat jij je keuzes durft te maken, verantwoordelijkheid afleggen over die gemaakte keuzes en de ontwikkeling (leeropbrengsten) van de kinderen in jouw groep
 • ga je meer doelgericht dan methode gericht werken
 • ga je leren zichtbaar maken voor jezelf en voor de kinderen

Is je overtuiging

 • dat jouw vakmanschap en visie voor een groot deel bepalend is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Kun je

 • nog beter gebruik maken van een effectieve instructie
 • k(p)rachtige didactiek inzetten vanuit visie op goed onderwijs
 • kinderen mede-eigenaar maken van hun ontwikkel- en leerdoelen
 • de organisatie van je lessen ten dienste maken aan relatie, competentie en autonomie

Beschik je over

 • Een doelenlijst k(p)rachtig didactisch vakmanschap.

Voor wie

Deze cursus is gericht op de professionalisering van teams op didactisch gebied. Ook op besuursniveau is dit een kans om gericht met een aantal leerkrachten te werken aan professionele didactiek.

Wanneer en waar

29 september en 11 november 2022 en 9 februari 2023 van 14:30 - 17:00 uur in Apeldoorn

Prijs

€ 395,00 per persoon

Wat deelnemers zeggen…

 • Voor mij is de EDI les nog meer gaan leven, dank voor de verdieping
 • Luisteren, anticiperen, helpend, de ander aanzetten tot denken
 • Je koppelt de theorie steeds terug naar de praktijk, heel belangrijk naast je positieve blik en manier van doen
 • Veel verschillende werkvormen, je laat ieder in haar/ zijn waarde
 • Een cursus met een duidelijke rode draad maar ook met eigen inbreng en stimulans om samen te leren

Literatuur

Het is zeer aan te bevelen het boek aan te schaffen dat Marcel Schmeier heeft vertaald: Expliciete directe instructie. Tijdens de bijeenkomsten neemt de begeleider literatuur mee ter inspiratie/ inzage.

Meer informatie

Wilt u meer weten over professionalisering krachtige didactiek? Neem dan contact op met Albert de Boer.

 


Cursusinhoud

Bijeenkomst 1

Inhoud
Er ligt een duidelijke relatie tussen k(p)rachtige didactiek en hoe een kind of een groep zich gedraagt. Er ligt ook een duidelijke relatie tussen de visie van de leerkracht op de didactische instrumenten en doelen die zij/ hij en een kind wil halen. Didactische modellen zijn hulpmiddelen waarbij altijd de vraag centraal staat: wat is jouw bedoeling met de les, hoe ga je dit doel bereiken en wat heb je daarvoor nodig.

Aan het eind van deze bijeenkomst

Weet je

 • dat er een duidelijke relatie ligt tussen de kwaliteit van voorbereiding van de les, de keuze van didactische instrumenten en het welbevinden en gedrag van een kind of van een groep
 • wat de invloed is van jouw didactiek op het halen van gestelde doelen
 • welke wetenschappelijk bewijzen hieraan ten grondslag liggen
 • waar jij je vakvrouw(man)schap kunt verdiepen
 • waar jouw kracht ligt en hoe je die uit kunt bouwen en waar je beter in wilt worden
 • waarom formatieve evaluatie en feedback van groot belang is

Kun je nog beter

 • invloed uitoefenen op de sfeer in de klas en het gedrag van kinderen
 • de doelenlijst gebruiken als instrument voor bewustwording en verandering
 • alle kinderen optimaal betrekken bij een les en hen het gevoel geven dat ze het kunnen
 • ruimte geven aan kinderen om hun eigen leerweg te gaan
 • bewezen goede didactische instrumenten in zetten als middel om de doelen, die je met de kinderen stelt
 • De doelenlijst gebruiken als instrument voor bewustwording en verandering.

Ga je

 • Concrete lessen maken aan de hand van de inhoud van het eerste deel van de bijeenkomst

Bijeenkomst 2 

Inhoud
Er vindt, tijdens een instructie, een langzame verschuiving plaats van de rol van de onderwijzende leerkracht naar de rol van begeleidende en coachende leerkracht.
Tevens vindt er een verandering plaats in de rol van de leerling die steeds meer, in samenwerking met klasgenoten, problemen leert oplossen en doelen leert te halen.

Aan het eind van deze bijeenkomst

Weet je

 • welke leerstijl jij hebt en welke leerstijlen er zijn
 • dat er veel coöperatieve werkvormen zijn en wat het doel daarvan is

Kun je nog beter

 • kinderen instructie aanbieden vanuit de verschillende leerstijlen
 • ruimte geven aan kinderen om samen te denken, te overleggen en problemen op te lossen
 • coöperatieve werkvormen inzetten waardoor kinderen de verworven kennis vanuit het werkgeheugen kunnen implementeren in het lange termijn geheugen

Ga je

 • Concrete lessen maken aan de hand van de inhoud van het eerste deel van de bijeenkomst

Bijeenkomst 3

Inhoud
We gaan de puntjes op de i zetten m.b.t. de instructie en EDI.
Naar aanleiding van de praktijk worden onderwerpen nader uitgediept of toegelicht.
Onrust rondom en tijdens de lesactiviteiten kan de oorzaak zijn van een ondoordachte organisatie. We gaan verkennen waar een goede organisatie aan moet voldoen.

Aan het eind van deze bijeenkomst 

Weet je

 • dat een goede organisatie rondom je lessen het halve werk.
 • dat je gedrag en regels bij kinderen aan moet leren en dat dit enige tijd kost
 • dat je zelf het goede voorbeeld moet geven: voordoen is nadoen

Kun je nog beter

 • Rust in je lessen creëren waardoor kinderen zich competent voelen, mede door de autonome ruimte die zij in kunnen nemen.