4 2 8 werkbegeleiding 1600x640

Traject Werkbegeleiding leerkrachten/docenten

Als werkgever/leidinggevende heeft u forse zorgen over het functioneren van een leerkracht/docent. Het ‘vrijblijvende’ is er wat u betreft wel af en u heeft behoefte aan een dwingender traject. Ervaar dan de kracht van werkbegeleiding.

Werkbegeleiding

Het traject werkbegeleiding is een dwingender traject dan een coachingstraject. Bij een coachingstraject kan de leerkracht/docent zelf de doelen bepalen; bij een Werkbegeleidingstraject is het de werkgever die aangeeft op welke punten de leerkracht/docent te kort schiet. Er is geen vrijblijvendheid ten aanzien van het behalen van de doelen en de vorderingen worden aan het eind van het traject door de adviseur aan de leerkracht/docent én de opdrachtgever schriftelijk gecommuniceerd.

Wanneer

Het Werkbegeleidingstraject is een traject dat ingezet kan worden nadat bijvoorbeeld eerdere interne begeleiding te weinig resultaat heeft opgeleverd, maar er nog onvoldoende stappen zijn ondernomen om vanuit het dossier een Begeleidings- Beoordelingstraject te starten met eventuele rechtspositionele consequenties. Een Werkbegeleidingstraject kan echter wel doorgezet worden naar een Begeleidings- Beoordelingstraject indien de leerkracht/docent onvoldoende vorderingen in het traject boekt.

Doel

In eerste instantie is het traject bedoeld om een leerkracht/docent tot een basisniveau van functioneren te krijgen op zowel pedagogisch, organisatorisch als didactisch gebied. Afhankelijk van de zorg van werkgever/leidinggevende wordt een inschatting gemaakt van de omvang van het traject. De onderstaande procedure geeft een gemiddeld traject aan.

Stappen in de procedure:

 • Gesprek met leidinggevende en leerkracht/docent:
  • kennis maken
  • aanleiding aanvraag verduidelijken; bespreking zorgen en wensen
  • werkafspraken maken

 

 • Een van te voren afgesproken diagnosebezoek om:
  • doelen aan te scherpen en deze
  • vast te leggen na overleg met de opdrachtgever (directeur /bestuur).
   In dit klassenbezoek moet o.a. terug te zien zijn:
   • leswissel
   • gedifferentieerde instructie
   • gedifferentieerde verwerking
   • werken met strategieën
    Doelen worden vastgesteld op grond van:
   • noodzaak tot verandering
   • wensen tot verandering.

De doelenlijst zal bestaan uit maximaal vijftien enkelvoudige doelen en is de basis van de werkbegeleiding.

 

 • Werkbegeleiding:
  Minimaal 3 tot 5 klassenbezoeken met feedbackgesprek. Het feedbackgesprek richt zich op:
  • de doelenlijst
  • reflectie van de leerkracht / docent op het eigen handelen en het effect op leerlingen
  • geven van gerichte handelingsaanwijzingen vanuit de adviseur.
  • De klassenbezoeken kunnen in overleg met de opdrachtgever gepland en/of ongepland plaatsvinden.

 

 • Schriftelijke eindrapportage met bestuur/directeur en leerkracht / docent. In het eindverslag van de adviseur is terug te vinden:
  • Resultaten; mate waarin doelen bereikt zijn
  • verloop proces
  • aandachtspunten voor de toekomst
  • noodzaak van verdere begeleiding
  • noodzaak vervolgstappen.

Planning

In onderling overleg met de opdrachtgever wordt aan het begin van de werkbegeleiding een periode vastgesteld waarbinnen het traject gaat plaatsvinden.

Bijdrage leerkracht:

De leerkracht moet instemmen met:

 • (on)aangekondigde klassenbezoeken
 • het op de hoogte houden van de adviseur van roosterwijzingen
 • (telefonische) nagesprekken
 • actief reflecteren op eigen handelen
 • actief zoeken naar handelingsalternatieven
 • experimenteren en toepassen van suggesties en adviezen
 • zelfbeoordeling met behulp van de doelen voorafgaand aan elk nagesprek.

Bij afbreken van het traject worden alleen de gemaakte interventies/uren in rekening gebracht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Traject werkbegeleiding leerkrachten/docenten? Neem dan contact op met één van de contactpersonen rechts.