pre inspectie 1600x640

De integrale kwaliteit van het onderwijs: hoe hangt de vlag erbij (pre-inspectie)?

Hoe staat het ervoor met de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Deze vraag kunt u verwachten van de inspectie in verband met het nieuwe toetsingskader. Als u weet dat u deze vraag krijgt, wat vindt u dan van het idee om de inspectie een stap voor te zijn? Door nu de kwaliteit van uw scholen in kaart te brengen met een pre-inspectie. U voorkomt verrassingen tijdens de inspectie en kunt indien nodig gedegen verbeterplannen presenteren. U weet immers hoe de vlag erbij hangt …

 

Bestuurders zijn nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in plaats van de directeuren/schoolleiders. De IJsselgroep ondersteunt u met een gedegen en onafhankelijke analyse van de kwaliteit en de opbrengsten van scholen in relatie tot het nieuwe toezichtkader van de inspectie. U slaat drie vliegen in één klap:

 • U bent goed voorbereid op het bezoek van de inspectie
 • U weet hoe de vlag erbij hangt op de verschillende scholen
 • U heeft (indien nodig) een goed plan van aanpak om verbeteringen te realiseren. 

Aanpak/manier van werken

De IJsselgroep ondersteunt schoolbesturen en schoolteams bij een kwaliteitsonderzoek en het inrichten van kwaliteitsmanagement. Door middel van een integrale schoolanalyse wordt de kwaliteit van het onderwijsproces op de belangrijkste aspecten in kaart gebracht:

 • Het pedagogisch-didactisch handelen
 • Het leerstofaanbod, de systematiek
 • Het functioneren van de leerlingenondersteuning
 • Het leerklimaat

Het onderzoek naar de onderwijskundige kwaliteit vindt plaats in nauwe samenhang met de analyse van de leeropbrengsten. Het is een systematische en gedegen aanpak gericht op zowel het onderwijs als de zorg. Uiteraard kan ook worden ingezoomd op een bepaald vakgebied. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van:

 • Audits en visitaties op school
 • Het verbeteren van leeropbrengsten
 • Kwaliteitsonderzoeken
 • Het werken met teams aan school- en organisatieontwikkeling

Samen met het team en het management gaan we de diepte in en lichten we de school door. Aspecten daarbij zijn o.a. de leerlingenpopulatie, de organisatie, het klassenmanagement, de kwaliteit van de instructie en de relatie tussen school en kwaliteitszorg.

0-meting en plan van aanpak

De volgende onderdelen geven input voor een gedegen de 0-meting:

 • Huidige documentatie van de scholen
 • Cito-uitslagen van de afgelopen jaren
 • Klassenobservaties: didactisch handelen leerkrachten
 • Gesprekken directie, IB’er, leerkrachten en team

U ontvangt een goed onderbouwde 0-meting voor zowel de leerlingenzorg (met de IB’er)
als de leeropbrengsten (met de directeur). Afhankelijk van de situatie en de opdracht maken wij gezamenlijk een plan van aanpak om verbeteringen door te voeren.

Professionele cultuur

Een belangrijk voordeel is dat u ook inzicht krijgt in de professionele cultuur in samenhang met het kwaliteitsbeleid. Wij krijgen immers een goed beeld van de cultuur omdat wij letterlijk rondlopen op school, gesprekken hebben met directeuren, IB’ers, leerkrachten en teams en klassenobservaties uitvoeren.

Reacties bestuurders en directeuren

 • Het traject geeft mij goed inzicht in de effectieve leertijd en de wijze waarop het directieve instructiemodel wordt toegepast
 • Een gedegen rapportage waarmee ik zwart op wit heb hoe het met de kwaliteit is gesteld
 • Goed om nu dit inzicht te hebben, want nu kan ik nog reageren voor het bezoek van de inspectie
 • Ik heb nu een goed onderbouwd verhaal over waarom bepaalde zaken niet goed gaan
 • Eén van onze directeuren is nieuw. Voor hem (en voor mij) is het zeer waardevol om de startsituatie goed in beeld te hebben. Van daaruit kunnen we vervolgstappen zetten

Voor wie

Voor schoolbesturen en directeuren die nu willen weten ‘hoe de vlag erbij hangt’ als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en/of de zorg. Voor beleidsmakers die goed voorbereid en met vertrouwen het bezoek van de inspectie tegemoet willen zien. En die op basis van een sytematische en gedegen analyse aan de slag willen met een plan van aanpak.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de pre-inspectie door IJsselgroep of wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van kwaliteiszorg? Neem dan contact op met Jeanine van Maanen via 06 14 00 40 79 of via jeanine.vanmaanen@ijsselgroep.nl