Voorwaarden 1600x640

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en Opleiding, statutaire zetel Zwolle, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 41051761, handelend onder

 • Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening, statutaire zetel Zwolle, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08148932
 • Stichting Iselinge Hogeschool, statutaire zetel Doetinchem, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09162150
 • SONedutraining, statutaire zetel Apeldoorn, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09167318
 • Edudesk B.V. waaronder IJsselgroep Personeelsdiensten, statutaire zetel Doetinchem, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09066715
 • Stichting Psychologische Dienstverlening IJsselgroep, statutaire zetel Apeldoorn, is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 53204719

Artikel A: Begrippen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging;
 3. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevens, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. Als “bescheiden” zijn eveneens aan te merken bestanden, elektronisch berichten e.d..

Artikel B: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Voor zover voor opdrachtnemer gedrag- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel C: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingster- mijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en inclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel D: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende en gedateerde offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Alle diensten die door opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel E: Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

 1. De resultaten van het gebruik van de door de opdrachtnemer verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de opdrachtnemer vallen. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
 3. De uitvoering vindt niet eerder plaats dan nadat de overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend.

Artikel F: Auteursrecht / Intellectueel eigendom

 1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij de opdrachtnemer.
 2. Verveelvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever en afnemers alsmede de deelnemers aan open activiteiten zijn niet gerechtigd diensten en producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van de opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 5. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, als dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel G: Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.
 2. Het dient de opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.
 3. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, telefoon, enzovoort. Dit geldt tevens voor wat betreft het ter beschikking stellen van medewerkers van de opdrachtgever die bij de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden betrokken zullen worden.

Artikel H: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en bestanden (eventueel uitgewisseld via -mail) welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste (afgesproken) wijze ter beschikking te stellen.
 2. Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichtte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers van de opdrachtnemer.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel I: Prijzen

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/ of verkoopprijzen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, met inachtneming van het tweede lid.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen waardoor de te berekenen totale kosten meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 3. Behoudens het bepaalde in dit artikel blijft de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor het niet afnemen van door de opdrachtnemer aangeboden te verlenen diensten en of de te leveren producten in stand.

Artikel J: Gebreken, klachttermijnen

 1. De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
 2. Tijdig aangetoonde gebleken gebreken zullen (indien mogelijk) door de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn hersteld worden.
 3. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel K: Open activiteiten

 1. Een open activiteit vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
 3. Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
 5. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid heeft de deelnemer in het geval de aanmelding heeft plaatsgevonden voor de aanvang van of aan het begin van het schooljaar waarin de open activiteiten plaatsvinden tot uiterlijk één maand na de datum van aanmelding de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna uitsluitend de administratiekosten in rekening worden gebracht.
 6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient de opdrachtnemer hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal de opdrachtnemer trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 9. De opdrachtnemer heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten en de cursusleiding in publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).

Artikel L: Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van de opdrachtnemer.

Artikel M: Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken of exploiteren. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel ook opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel N: Concurrentie- en relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een medewerker van IJsselgroep gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten IJsselgroep om in dienst te nemen, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 2. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door IJs- selgroep in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde IJsselgroep Interim Professional binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde voorstellen aan opdrachtgever, buiten IJsselgroep om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Tenzij de opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt dit ook indien de door IJsselgroep geïntroduceerde Intern Professional bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is de opdrachtgever aan IJsselgroep een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd ter grootte van €45.000,-.
 4. Onder IJsselgroep Interim Professional wordt in dit artikel mede verstaan: de IJsselgroep Interim Professional die in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden door IJsselgroep is voorgesteld aan de opdrachtgever en de Interim Professional wiens inzet minder dan 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

Artikel O: Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel P: Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

Artikel Q: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van twee maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij tussentijdse evaluatie wordt de genoemde termijn beperkt tot het honorarium vanaf het moment van evaluatie.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 3. De in lid 1 en 2 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel R: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van de opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt zijn verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel S: Ontbinding van de overeenkomst

Alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. indien de opdrachtnemer, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die de opdrachtnemer gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft danwel onvoldoende is.

In het eerste lid genoemde situaties is de opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel T: Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De opdrachtnemer kan dan ook niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloed zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd.
 4. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel G lid 2 en dit artikel lid 2, gebonden aan in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel U: Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel V: Strijdigheid met opdrachtbevestiging

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel W: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, danwel door middel van mediation, te beslechten.

Artikel X: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Apeldoorn, januari 2012