2 5 2 ouderbetrokkenheid 1600x640

Ouderbetrokkenheid in VVE

Ouders zijn belangrijk voor kinderen. Zij brengen de meeste tijd door met hun kind. Als we via de vve-programma’s ons best doen om in de peuterspeelzaal of op school het kind zich beter te laten ontwikkelen hebben we de ouders dus heel hard nodig. Uit alle onderzoeken blijkt ook dat vve-programma’s pas echt succesvol zijn als ook ouders betrokken worden.

De Inspectie van het Onderwijs hecht ook aan een goed ouderbeleid. Maar weet u wat precies een goed ouderbeleid is? Weet u welke eisen de inspectie stelt aan goed ouderbeleid? Weet u wat uw ouders eigenlijk vinden van uw organisatie en hoe u met uw kinderen werkt? Allemaal vragen waar IJsselgroep Educatieve Dienstverlening een antwoord op wil geven.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen.

 1. Analyse van de huidige situatie
  M.b.v. een vragenlijst wordt de situatie van dit moment in kaart gebracht. Op verzoek kunnen ook ouders geïnterviewd worden en kunnen de beleidsstukken horend bij ouderbetrokkenheid bestudeerd worden. Op deze manier wordt een zo goed mogelijk beeld geschetst van uw huidige situatie wat betreft ouderbetrokkenheid. Vervolgens  wordt de huidige situatie vergeleken met de eisen van de inspectie en de wensen van uw organisatie. Daaruit komt een beeld naar voren over wat er verbeterd kan/moet worden om te voldoen aan de normen van de inspectie en de eigen wensen van de organisatie.

 2. Opzetten actie verbeterplan
  In deze fase wordt een actieplan opgesteld om uiteindelijk te komen tot een aanpak die tegemoetkomt aan de wensen van de organisatie en de inspectie. Hoe dit eruit ziet hangt helemaal af van de analyse van de huidige stand van zaken. Mogelijkheden zijn:
  • Verbeteren van de intake.
  • Acties om meer ouders te bereiken bij activiteiten.
  • Activiteiten bedenken waardoor ouders thuis ondersteund worden bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Meer aandacht schenken aan de thuistaal van ouders.
   IJsselgroep heeft voor elke onderdeel uit de vve-inspectielijst meerdere ideeën. Deze ideeën worden met de deelnemers gedeeld en deelnemers maken zelf keuzes die passen bij hun eigen situatie.

 3. Beleidsplan schrijven
  Het laatste onderdeel is een beschrijving van een ouderbeleidsplan waarin de huidige situatie aangevuld met de verbeterde en nieuwe ideeën, wordt beschreven. De acties die beschreven staan in het plan zijn realistisch haalbaar en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd en kunnen rekenen op draagvlak in de organisatie. Het beleidsplan zoals is opgesteld voldoet aan de inspectienorm.