De nieuwe werkelijkheid: online leren, spelen en werken. Ook binnen de VVE. Bent u er klaar mee of klaar voor?

Het verkennen en samen doorontwikkelen van online PLG's voor de kinderopvang.

Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang weer open. Kinderopvang-organisaties hebbende de afgelopen periode contacten op afstand gerealiseerd met kinderen en hun ouders. Bijna alle kinderopvangorganisaties schakelden over naar online communiceren: de ICT-infrastructuur staat en de meeste PM'ers, managers en leidinggevenden kunnen communiceren op afstand. Met elkaar, met collega's, met kinderen en/of met ouders. Veel gaat al goed, maar er zijn zeker ook zorgen. Over het in contact blijven met ouders van de kwetsbare gezinnen. Over de terugkomst van kinderen met elk hun eigen verhalen en ervaringen. Met de organisatie van de BSO. Met het haal-en breng-moment zonder direct contact met ouders.

Om de training en professionele ontwikkeling van PM'ers die ook online heeft plaatsgevonden. De borging en continuïteit van alle ingezette initiatieven. Gelukkig zijn er kansen om duurzaam te ontwikkelen en een kwaliteitsslag te maken. Met de ervaringen van de afgelopen weken en de mogelijkheden van nu. Ontdek de mogelijkheden om samen met IJsselgroep de volgende stap te zetten. Samen op weg naar duurzame verbeteringen. Met de online kennis die is opgedaan ouderbetrokkenheid een nieuwe impuls geven. In de nieuwe werkelijkheid van online samen leren, spelen en ontwikkelen! Offline waar het kan, online waar het moet.

Vier uitdagingen-aandachtsvelden

Tijdens onze gesprekken met directieleden, leidinggevenden en PM'ers staan de volgende vier uitdagingen/aandachtspunten centraal:

In contact zijn en blijven met de ouders

Kinderopvangorganisaties komen regelmatig moeilijk in contact met de ouders. Hierdoor is er niet altijd goed zicht op de thuissituatie. Niet alle kinderen profiteren van de speel-leer ondersteuning die wordt geboden of professionals verliezen het contact met kinderen en hun families. Zullen alle kinderen terugkomen in de opvang? Welke angst is er mogelijk bij ouders?

Extra zorgen bij kwetsbare doelgroep

Achteruit of vooruitlopen op je ontwikkeling kan niet. Wel meer of minder profiteren van de speel-leerondersteuning die is geboden. Het contact op afstand werkt bij deze groep kinderen extra door. Ouders hebben soms niet de juiste ICT-voorzieningen, zoals een laptop of een smartphone. Ook kan de mate van betrokkenheid en de motivatie minder zijn. Door taalproblematiek, sociaaleconomische factoren, financiële factoren of sociale factoren dreigen deze kwetsbare groepen extra getroffen te worden. Verschillen worden groter en zichtbaarder.

Inhoudelijke ontwikkeling PM'ers

In de afgelopen weken is ingezet op voorbereidende activiteiten en online training en opleiding. Hierdoor zijn PM'ers actief aan het leren geweest met elkaar . En kunnen organisatie ontwikkelingen in een andere vorm verder geïmplementeerd worden. Offline en online spelen en leren kunnen naast elkaar staan en elkaar versterken.

Betrokken en verbonden

Hoe blijven we betrokken en verbonden met elkaar? Dat was een hele uitdaging met het online werken, leren en ontwikkelen. Maar je wilt ook samen bouwen, nieuwe dingen ontdekken, experimenteren, door ontwikkelen en kennis en ervaringen delen. Kortom: een (online) kwaliteitsslag maken. Voor nu en zeker ook voor in de toekomst. Om iedereen binnen boord te houden. Om met elkaar verbonden te blijven. Online en offline.

Een online PLG en het vier-fasen-model kinderopvang

(PLG: professionele leergemeenschap)

Bovengenoemde uitdagingen kunnen we samen aanpakken. Door gericht verschillende fases te doorlopen en doelgericht te borgen. Het werken met een geleide online PLG is een eenvoudige en effectieve manier die de online speel-leerondersteuning structureert, inricht en stap voor stap verbetert. De driehoek kind-ouder en pm-er staat hierbij altijd centraal: duurzaam inrichten van het educatief partnerschap.

Kinderopvangorganisaties bevinden zich in een van de volgende vier fases:

Fase 1: Speel-leerondersteuning op afstand ( 1-6 uit stappenplan)

Er is enthousiast gestart met het maken van leuke, herkenbare speel-leeractiviteiten voor kinderen. Om thuis te doen. Voor ouders en kinderen samen. Er is geoefend met de techniek en gekozen voor een digitaal communicatiemiddel of middelen. Er ligt een plan voor de korte termijn.

Voor de eerste weken een prima start. Maar daarna? Hoe kun je het leuk houden en zelfs pedagogisch en didactisch versterken? Voor kinderen maar ook voor hun ouders. Wie haakt er aan en wie haken er af?

 • Bellen, appen of mailen pm-ers regelmatig ouders en kinderen om te horen hoe het gaat?
 • Is de speel-leerondersteuning vooral gericht op ‘leuke activiteiten’ niet op nieuwe dingen leren?
 • Worden er herkenbare dagelijkse routines gedeeld?
 • Is er een korte termijn plan?
 • Is de technische ondersteuning en voorwaarden (facilitair) op orde?
Fase 2: Speel-leerondersteuning in een vast ritme (stap 7)

Wekelijks wordt er speel-leerondersteuning aangeboden aan kinderen en ouders. Er komt ook respons. Pm-ers gaan samen aan de slag en werken taak verdelend verschillende activiteiten uit. Eigen filmpjes worden ingesproken en voorzien van een uitnodigende vraag of suggestie. Er is inmiddels in beeld welke kinderen profiteren van dit activiteiten en wie niet of veel minder. Er wordt nagedacht over andere manieren om het ouderbereik te vergoten. Voor de kwetsbare gezinnen is een passende vorm gevonden om speel-leerondersteuning aan te beiden. Al dan niet met inzet van ketenpartners.

 • De speel-leer activiteiten worden ondersteund door de Pm-er. Er is een begeleide brief , filmpje
  of gesproken tekst.
 • Zijn er experimenten met video bel-platform: is er interactie mogelijk?
 • Worden er thematische activiteiten aangeboden vanuit alle ontwikkelingsgebieden?
 • Worden er naast individuele ook groeps- of gezinsactiviteiten aangeboden?
 • Is er communicatie binnen het team over het online aanbod? Wordt er samengewerkt?
 • Zijn de kwetsbare gezinnen in beeld?
Fase 3: Interactieve, thematische speel-leerondersteuning in kleine groepjes, begeleid door de pm-er (stap 8-9)

Vanuit de gehanteerde (VVE) methodiek wordt de speel-leerondersteuning online aangeboden. In een vast ritme. Er is zicht op het verloop en de resultaten van de activiteiten en de verschillen tussen kinderen. Pm-ers werken in een online PLG om alle interventies te borgen.

 • Komen de VVE kennis & vaardigheden met kleine groepjes kinderen aan bod?
 • Worden er nieuwe woorden, begrippen of onderwerpen aangeboden?
 • Worden resultaten opgehaald, gevolgd en structureel vastgelegd?
 • Worden er hulpbronnen ingezet? Youtube filmpjes, digitale prentenboeken, spelvormen enz.
 • Is er na afloop contact met ouders-pedagogisch begeleiders die de activiteiten met kinderen hebben gedaan?
Fase 4: Online speel-leerondersteuning wordt een vast onderdeel van het aanbod binnen de kinderopvang (stap 10-12)

Er is een structurele ondersteuning naar ouders en een planmatige aanpak gerealiseerd. Alle ontwikkelings-domeinen zijn geïntegreerd in de speel-leerondersteuning. Er wordt feedback gevraagd en geëvalueerd met ouders en met elkaar. Het werken in een online PLG is naast het werken in de groep een vast onderdeel geworden dat gebruikt wordt bij het ontwerpen van thema’s. Alles wordt planmatig gearchiveerd. Doelen en ontwikkelingslijnen zijn in beeld.

 • Worden er interactieve, thematische spelactiviteiten ingepland?
 • Gaan pm-ers samen nieuwe activiteiten ontwerpen en online aanbieden?
 • Is er een wederkerige online interactie met ouders?
 • Worden er filmpjes vastgelegd die kinderen zelf kunnen terugkijken?
 • Worden ontwikkelings-signalerende gegevens systematisch bewaard?
 • Is er een PLG waarin periodiek geëvalueerd wordt, gedeeld wordt en bijgestuurd wordt?

Onze trainers en adviseurs kunnen u gericht helpen om de voor u relevante fases te doorlopen. In elke fase zitten passende activiteiten en interventies die u met uw team kunt realiseren. Puur maatwerk en gericht op de uitdagingen, vragen en specifieke situatie van uw organisatie. Neem dan contact op met Miriam Kobussen (06-14004820) of Ellen de Haan (06-24912371).

In welke fase zit u? Ontdek het samen met IJsselgroep

Download de edugraphics voor de kinderopvang/VVE

Dienstverlening IJsselgroep

Herkent u zich in de uitdagingen en de vragen? Of heeft u andere onderwerpen die u met ons wilt verkennen? Investeer dan uw tijd in een goed gesprek. Een gesprek over de uitdagingen en vragen die relevant zijn voor uw specifieke (VVE)organisatie. Op deze pagina vindt u een deel van onze dienstverlening gericht op de kinderopvang (en eerste groepen van de basisschool).

Even sparren en verkennen: samen op weg

Kort en krachtig met elkaar in gesprek. Gericht ingaan op uw uitdagingen en vragen. Wij delen graag onze expertise en zetten u aan het denken. Om vervolgens samen mogelijke oplossingsmogelijkheden te verkennen. Deze dienstverlening is voor u kosteloos. Er is een enorme sprint in het online leren genomen. Soms zelfs een marathon gelopen. Welke effecten zijn duurzaam en welke zullen snel weer naar de achtergrond verdwijnen?

Online speelleerondersteuning op die plekken waar het moet en kan. Dat gaat in verschillende stappen. Geen grote stappen, wel de juiste stappen. IJsselgroep onderscheidt hierbij 4 fasen. Onze trainers en adviseurs kunnen uw gericht helpen om deze fases te doorlopen. In elke fase zitten passende activiteiten en interventies die u met uw team kunt doorlopen. Puur maatwerk en gericht op de uitdagingen, vragen en specifieke situatie van uw organisatie.

U kunt hierbij denken aan:

 • Stappenplan speelleer ondersteuning op afstand voor kinderopvang
 • 7 voorwaarden voor succesvol leren op afstand
 • Het 4 fasenmodel

Voordelen voor kinderopvang organisaties om naast weer offline, ook online aan de slag te gaan

 • Kennis en ervaring op het gebied van online leren, werken en trainen met VVE en in kinderopvang

 • Kansrijke combinatie van online verbinden van pedagogiek, didactiek en methodiek.

 • Dienstverlening op het snijvlak van (passend) onderwijs en zorg

 • Online trainingen voor drie VVE-programma's

 • Expertise (gedegen wetenschappelijk onderbouwd) op het gebied van (online) PLG's ( professionele leer gemeenschap)

 • Een effectieve aanpak in de driehoek: pm'er, ouders en kind: het educatief partnerschap vormgeven

 • Beleidsmatig en praktisch advies, Gericht op wat werkt!

 • Gericht op duurzame, aanvullende manier om de ontwikkeling van je opvang organisatie in te richten.

Contactpersonen

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze VVE en jonge kind dienstverlening?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de kinderopvang om het online leren op afstand vorm te geven?
Neem dan contact op met Miriam Kobussen (06-14004820) of Ellen de Haan (06-24912371)

Miriam Kobussen

06-14004820

Ellen de Haan

06-24912371

Copyright © 2020. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau